I. PRIVĀTUMA POLITIKA

1. SIA "Luckybet", vienotais reģistrācijas Nr.40103996605 (turpmāk – Sabiedrība vai Pārzinis) privātuma politikas (turpmāk – Privātuma politika) mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, tiesisko pamatu, apstrādes apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā, apstrādājot datu subjekta personas datus.

II. PĀRZINIS UN TĀ KONTAKTINFORMĀCIJA

2. Personas datu apstrādes pārzinis ir Sabiedrība, juridiskā adrese: Rīga, Zvejnieku iela 1 k-14, LV-1048

3. Sabiedrības kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos, kā arī datu subjektu pieprasījumu iesniegšanai un informēšanai par iespējamiem datu aizsardzības pārkāpumiem ir luckybetshopinfo@gmail.com.

III. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

4. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.

5. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz visiem datu subjektiem, tajā skaitā šādām grupām (turpmāk kopā – Klienti):

5.1. fiziskajām personām – Sabiedrības klientiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), to pārstāvjiem, nekustamā īpašuma īpašniekiem un citām saistītajām personām;

5.2. fiziskajām personām – Sabiedrības Klientu (juridisko personu) pārstāvjiem, kontaktpersonām;

5.3. Sabiedrības telpu apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;

5.4. Sabiedrības uzturēto interneta mājaslapu apmeklētājiem;

5.5. personām, kuru personas dati tiek apstrādāti sociālajos tīklos saistībā ar Sabiedrības rīkotajām aktivitātēm.

6. Sabiedrība rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

7. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (klātienē, Sabiedrība interneta mājaslapā, elektroniski, papīra formātā vai telefoniski).

8. Sabiedrība personas datu apstrādē ievēro šādus datu apstrādes pamatprincipus:

8.1. likumība un godprātīgums;

8.2. pārredzamība;

8.3. nolūka ierobežojums;

8.4. adekvātums (datu minimizēšana);

8.5. precizitāte;

8.6. glabāšanas ierobežojums;

8.7. integritāte un konfidencialitāte;

8.8. pārskatatbildība.

IV. PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKS

9. Sabiedrība apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

9.1. pakalpojumu sniegšanai un pakalpojumu pārdošanai:

9.2. klienta identificēšanai;

9.3. līguma sagatavošanai un noslēgšanai;

9.4. līguma saistību izpildei;

9.5. jaunu pakalpojumu attīstībai;

9.6. pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;

9.7. klientu apkalpošanai;

9.8. iebildumu vai pretenziju izskatīšanai;

9.9. norēķinu administrēšanai;

9.10. parādu atgūšanai un piedziņai;

9.11. mājaslapu un mobilo aplikāciju uzturēšanai un darbības uzlabošanai;

9.12. biznesa plānošanai un analītikai;

9.13. klientu drošībai, uzņēmuma īpašuma aizsardzībai;

9.14. citiem specifiskiem nolūkiem.

10. Sabiedrība var datus apstrādāt arī citiem, ar sākotnējo nolūku saderīgiem nolūkiem, nodrošinot atbilstošas datu subjekta tiesības.

V. PERSONAS DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS

11. Sabiedrība apstrādā Klienta personas datus, galvenokārt balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

11.1. līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi (ar līgumu tiek saprasta arī mutiska vienošanās par pakalpojuma pirkšanu);

11.2. normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu Sabiedrība saistošajos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;

11.3. saskaņā ar datu subjekta piekrišanu;

11.4. likumīgās (leģitīmās) interesēs – lai realizētu no Sabiedrības un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgta līguma izrietošas, vai citas Sabiedrības vai trešās personas leģitīmās (likumīgās) intereses.

12. Sabiedrības likumīgās (leģitīmās) intereses ir:

12.1. veikt komercdarbību;

12.2. pārbaudīt Klienta identitāti pirms atsevišķu pakalpojumu nodrošināšanas;

12.3. nodrošināt līguma saistību izpildi;

12.4. saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu;

12.5. izstrādāt un attīstīt pakalpojumus;

12.6. reklamēt savus pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;

12.7. nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;

12.8. novērst krāpniecisku darbību veikšanu attiecībā pret uzņēmumu;

12.9. nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;

12.10. nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;

12.11. nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;

12.12. administrēt maksājumus;

12.13. veikt video novērošanu biznesa drošībai;

12.14. informēt sabiedrību par savu darbību;

12.15. citas Sabiedrības noteiktās leģitīmās intereses.

VI. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

13. Sabiedrība aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Sabiedrībai saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

13.1. ugunsmūri;

13.2. ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;

13.3. citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

14. Tehnoloģiskie un organizatoriskie pasākumi informācijas (tajā skaitā personas datu) aizsardzībai ir paredzēti Sabiedrības informācijas drošības un informāciju sistēmu regulējošajos iekšējos normatīvajos aktos.

VII. PERSONAS DATU SAŅĒMĒJU KATEGORIJAS

15. Sabiedrība neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā informāciju par saņemtajām precēm un pakalpojumiem, izņemot:

15.1. saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;

15.2. personas datu apstrādē piesaistot personas datu apstrādātāju saskaņā ar noslēgto līgumu;

15.3. saskaņā ar Sabiedrības vai trešās personas (kurām dati tiks nodoti) leģitīmajām interesēm, nodrošinot līdzsvaru ar datu subjekta tiesībām un interesēm, ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

15.4. ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Sabiedrība likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi Sabiedrības likumīgās intereses.

VIII. PERSONAS DATU NODOŠANA

16. Sabiedrība nenodod personas datus trešajām personām, izņemot, ciktāl tas nepieciešams saprātīgai komercdarbības īstenošanai, nodrošinot, ka attiecīgās trešās personas saglabā personas datu konfidencialitāti un nodrošina piemērotu aizsardzību.

17. Sabiedrība ir tiesīga nodot personas datus Sabiedrības piegādātājiem, apakšuzņēmējiem, stratēģiskajiem partneriem un citiem, kas palīdz Sabiedrībai un tās Klientiem komercdarbības veikšanā, lai īstenotu attiecīgo sadarbību. Tomēr šādos gadījumos Sabiedrība pieprasa no datu saņēmējiem apņemšanos izmantot saņemto informāciju tikai tiem nolūkiem, kuru dēļ dati tika nodoti, un saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.

IX. PERSONAS DATU APSTRĀDES TERITORIJA

18. Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ), tomēr atsevišķos gadījumos tie var tikt nodoti un apstrādāti valstīs, kas neietilpst ES/EEZ.

19. Personas datu nodošana un apstrāde ārpus ES/EEZ var notikt, ja tam ir tiesisks pamatojums, proti, lai izpildītu juridisku pienākumu, noslēgtu vai izpildītu līgumu, vai saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, un ir veikti pienācīgi drošības pasākumi. Pienācīgi drošības pasākumi ir, piemēram:

19.1. ir noslēgta vienošanās, tai skaitā ES līguma standartklauzulas vai citi apstiprināti noteikumi, rīcības kodekss, sertifikācijas u.tml., kas ir apstiprinātas saskaņā ar Regulu;

19.2. ES/EEZ neietilpstošajā valstī, kurā saņēmējs atrodas, atbilstoši ES Komisijas lēmumam tiek nodrošināts pietiekams datu aizsardzības līmenis.

X. PERSONAS DATU GLABĀŠANAS ILGUMS

20. Sabiedrība nosaka personas datu glabāšanas termiņus, ievērojot šādus kritērijus:

20.1. personas dati tiek uzglabāti vismaz, kamēr tie ir nepieciešami to apstrādes nolūka sasniegšanai;

20.2. personas dati tiek uzglabāti vismaz tiesību aktos noteiktajos glabāšanas termiņos;

20.3. personas dati tiek uzglabāti vismaz, kamēr pret Sabiedrību kāds var celt juridiskas pretenzijas un/vai uzsākt tiesvedības procesus, lai nodrošinātu pierādījumu saglabāšanu.

21. Pēc tam, kad minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti vai anonimizēti.

XI. DATU SUBJEKTU TIESĪBAS

22. Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.

23. Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības pieprasīt Sabiedrībai piekļuvi saviem personas datiem, pieprasīt Sabiedrībai veikt to papildināšanu, labošanu, dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Sabiedrības leģitīmajām interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus.

24. Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu šādos veidos:

24.1. rakstveidā Sabiedrības faktiskajā adresē: Rīga, Zvejnieku iela 1 k-14, LV-1048 vai izmantojot pasta pakalpojumu;

24.2. elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pasta adresi: infoluckybet@gmail.com.

25. Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Sabiedrība pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

26. Sabiedrība atbildi Klientam izsniedz drošā veidā, pārliecinoties par viņa identitāti.

27. Datu subjektiem izsniegtās informācijas apjoms var tikt ierobežots ar mērķi novērst nelabvēlīgu ietekmi uz citu personu (tostarp Sabiedrības darbinieku, citu datu subjektu) tiesībām un brīvībām.

28. Sabiedrība apņemas nodrošināt personas datu pareizību un paļaujas uz saviem Klientiem, piegādātājiem un citām trešajām personām, kas nodod personas datus, ka tiks nodrošināta nodoto personas datu pilnība un pareizība.

XII. KLIENTA PIEKRIŠANA DATU APSTRĀDEI UN TIESĪBAS TO ATSAUKT

29. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota un/vai iesniedzot atsevišķu iesniegumu. Šādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam, turpmāk netiks veikta.

30. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

31. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

32. Izglītojamo fotogrāfiju izmantošana informatīvajos materiālos, interneta mājaslapā, publiska to izmantošana iestādes telpās vai citādi ir atļauta pēc tam, kad ir informēts izglītojamā pārstāvis ievērojot Vispārīgās personu datu aizsardzības regulas 13.pants un nav saņemti iebildumi par fotogrāfiju izmantošanu norādītājam mērķim.

XIII. KOMERCIĀLI PAZIŅOJUMI

33. Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par Sabiedrības un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tieši nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, klientu aptaujas) Sabiedrība veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.

34. Saziņu, tajā skaitā par komerciāliem paziņojumiem, Sabiedrība var veikt, izmantojot automātiskās zvanīšanas vai elektroniskās saziņas iekārtas.

35. Klients piekrišanu Sabiedrībai un/vai tā sadarbības partneru komerciālu paziņojumu saņemšanai dod rakstveidā klātienē Sabiedrības faktiskajā adresē, Sabiedrības interneta mājaslapā un mobilajās lietotnēs vai citā vietā, kurā Sabiedrība organizē mārketinga aktivitātes.

36. Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas nosūtot e-pastu uz adresi: luckybetshopinfo@gmail.com

36.1. iesniedzot Sabiedrībai rakstveida iesniegumu

37. Sabiedrība pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums.

38. Izsakot savu viedokli aptaujās un atstājot savu kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni), Klients piekrīt, ka Sabiedrība var ar viņu sazināties, izmantojot sniegto kontaktinformāciju sakarā ar Klienta sniegto novērtējumu.

XIV. MĀJASLAPAS APMEKLĒJUMI UN SĪKDATŅU APSTRĀDE

39. Sabiedrības mājaslapas var izmantot sīkdatnes, par ko izvietojams paziņojums mājaslapā.

40. Sīkdatnes ir datnes, ko tīmekļa vietnes izvieto lietotāju datoros, lai atpazītu lietotāju un atvieglotu tam vietnes izmantošanu. Interneta pārlūkprogrammas var konfigurēt tā, lai tās brīdina Klientu par sīkdatņu izmantošanu un ļauj izvēlēties, vai Klients piekrīt tās pieņemt. Sīkdatņu nepieņemšana neaizliegs Klientam lietot tīmekļa vietni, taču tas var ierobežot Klientam tīmekļa vietnes izmantošanas iespējas.

41. Sabiedrības mājaslapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par kuru pilnīgumu Sabiedrība neatbild.

XV. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

42. Šī Privātuma politika var tikt pārskatīta un grozīta, par ko Sabiedrība apņemas pēc iespējas saprotami un sasniedzami informēt datu subjektus.

PASŪTĪJUMS, IZMAIŅAS TAJĀ UN ATCELŠANA

Pasūtot preces jānorāda saņēmēja vārds un uzvārds, e-pasta adrese, kā arī mobilā tālruņa numurs – piegādei uz Omniva pakomātu.

Par pirkumu jāsamaksā izmantojot internetbanku.

Pasūtījuma informāciju redzēsi uzreiz pēc maksājuma pabeigšanas – minūtes laikā pasūtījuma apstiprinājumu saņemsi arī norādītajā e-pastā.

Ja e-pastā pasūtījuma apstiprinājums nav redzams, ieskaties reklāmvēstuļu un mēstuļu mapē, bet ja tur pasūtījuma informācijas arī nav, sazinies ar Klientu servisu, lai pārbaudītu, vai e-pasta adrese norādīta pareizi.

Par izmaiņām pasūtījumā vai tā atcelšanu informē Klientu servisu pēc iespējas ātrāk, pirms sūtījums ir izsniegts piegādei, nosūtot vēstuli uz e-pasta adresi luckybetshopinfo@gmail.com, norādot pasūtījuma numuru.

Pēc sūtījuma izsniegšanas piegādei nekavējoties informē Klientu servisu, ja vēlies atcelt pasūtījumu. Ja tas ir ceļā, saņēmējam sūtījuma piegāde jāatsaka arī kurjeram, saņemot zvanu par piegādi, vai sūtījums jāatstāj neizņemts tam paredzētajā izsniegšanas vietā – pakomātā..

Pasūtījuma atcelšana tiek veikta uzreiz, ja tā ir pieteikta pirms sūtījuma izsniegšanas piegādei, vai pēc sūtījuma saņemšanas atpakaļ no pārvadātāja, ja pasūtījums tika atcelts sūtījuma piegādes laikā. Naudas atmaksa tiek veikta 3 dienu laikā no pasūtījuma atcelšanas brīža. Naudas atmaksa tiek veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu klients izmantoja darījumā.

PASŪTĪJUMA APSTRĀDE

Pasūtījumi piegādei uz Omniva pakomātu, tiek apstrādāti darbdienās (P–Pk) no 9.00 līdz 18.00.

Par pasūtījuma izpildi informēsim tevi e-pastā ar automātiskiem pasūtījumu apstrādes sistēmas paziņojumiem:

  • kad pasūtījums ir izsniegts piegādei saņemsi informāciju par piegādi un sekošanu sūtījumam, saņemšanas kārtību;
  • ja pasūtītā prece beigusies – par piegādes gaidīšanu;
  • ja pasūtījums atcelts – par atcelšanu un naudas atmaksu;
  • ja preces rezervācijas termiņš drīz beigsies – atkārtotu aicinājumu saņemt pasūtījumu.

PREČU PIEEJAMĪBA

Preces ar atzīmi "Ir noliktavā" vari iegādāties veicot pirkumu interneta veikalā ar pasūtījuma piegādi uz Omniva pakomātu..

Preču pieejamības informācija interneta veikalā tiek attēlota, izmantojot elektronisku datu apmaiņu ar noliktavas vadības sistēmu. Tādējādi tev ir iespēja saņemt pasūtītās preces paredzētā laika posmā. Taču, mēdz būt gadījumi, kad mēs nevaram uzreiz nosūtīt preci, kas pasūtīšanas brīdī bija pieejama veikalā, bet pasūtījuma apstrādes brīdī jau ir izpārdota. Šajā gadījumā e-pastā saņemsi informāciju, cik ilgs laiks paredzams pasūtījuma izpildei.

Preces ar atzīmi "Piegāde 1–2 nedēļās" un "Piegāde 3–4 nedēļās" tiek gaidītas no piegādātājiem un tās varēs pasūtīt tiklīdz preces būs pieejamas. Preču kravas saņemam regulāri, kas parasti ļauj mums iekļauties solītajā termiņā. Precēm ar atzīmi "Piegāde ilgāk par 1 mēnesi", ņemot vērā ierobežotus ražošanas, loģistikas vai citus apstākļus, saņemšanas laiks ir nenoteikts. Šajā gadījumā vari sazināties ar Klientu servisu, lai uzzinātu aktuālo piegāžu situāciju.

Ja pasūtījumā ir vairākas preces, no kurām kāda nav pieejama apstrādes brīdī, pasūtījums tiks sadalīts un pieejamās preces tiks nosūtītas uzreiz, bet pārējās – tikko tās saņemsim no piegādātājiem. Par papildu piegādi nav jāmaksā vēlreiz. Pasūtījuma saņemšana pa daļām ir iespējama tikai Baltijas valstīs: Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.

Ja prece ir īslaicīgi beigusies piegādātāju noliktavā un mēs nevaram nodrošinat tās nosūtīšanu 30 dienu laikā, vai vairs nav iespējas to piegādāt, par to informēsim tiklīdz saņemsim šādu informāciju no piegādātāja. Ja par preci jau ir samaksāta nauda, tad piedāvāsim izvēlēties citu preci samaksātās naudas summas vērtībā vai veiksim naudas atmaksu.

ATTEIKUMA TIESĪBAS

Atteikties no iegādātās preces var 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preces saņemšanas dienas. Nododot atpakaļ preci, tai jābūt nelietotai, oriģinālajā un nesabojātajā iepakojumā ar marķējumiem. Pircējs ir atbildīgs par preces saglabāšanu tādā stāvoklī, kādā tā tika saņemta, proti, precei ir jābūt bez tabakas, parfīma vai citām smaržām, kā arī bez kosmētikas un citiem traipiem, šķiedrām.

Lai izmantotu atteikuma tiesības, saglabā pavadzīmi.

Ja prece neatbilst pasūtītajai vai tai tiek konstatēts defekts, tu vari preci mainīt, izvēlēties citu preci samaksātās naudas summas vērtībā vai saņemt naudas atmaksu. Atteikuma tiesības nevar izmantot, iegādājoties:

  • lateksa apģērbus;

Lai pārliecinātos, vai vari nodot atpakaļ vai mainīt iegādāto preci, sazinies ar Klientu servisu - sūti ziņu e-pastā luckybetshopinfo@gmail.com.

Preču atgriešana un maiņa

Mēs vēlamies, lai pirkums veikalā luckybet.info sagādā tev daudz prieka un gandarījumu.

Ja prece neatbilst pasūtītajai vai tai ir defekts, piedāvājam bezmaksas preču atgriešanu un maiņu. Lai nodotu preci atpakaļ vai mainītu to, nosūti Klientu servisam paziņojumu, nosūtot vēstuli uz e-pastu luckybetshopinfo@gmail.com.

Pēc pieteikuma saņemšanas mēs sniegsim papildu informāciju par preces nosūtīšanas kārtību. Prece jānosūta atpakaļ ne vēlāk kā 14 dienu laikā no paziņojuma saskaņošanas dienas.

Preces nosūtīšana atpakaļ ir pieejama bez maksas:

  • Latvijā šo pakalpojumu sniedz pasta kompānijas Omniva (no pakomāta);
  • Lietuvā un Igaunijā – pasta kompānija Omniva (no pakomāta).

Par preces nosūtīšanu atpakaļ no pārējām valstīm pircējs maksā saskaņā ar izvēlētās pasta/kurjeru kompānijas tarifiem un šie izdevumi pircējam netiek atlīdzināti.

Nosūtot preci atpakaļ, sūtījums jāadresē SIA "Luckybet", Rīga, Zvejnieku iela 1 k-14, LV-1048.

MUITA UN NODOKĻI

Visas cenas luckybet.info interneta veikalā ir norādītas izvēlētajā valūtā ar ietvertu 21% PVN.

Sūtījumiem, kas tiek piegādāti ārpus Eiropas Savienības, pavaddokumentos mēs norādam pilnu preču vērtību un piegādes maksu, ko samaksājis pircējs.

Saņemot sūtījumu no mūsu veikala, Eiropas Savienībā nav jāmaksā papildu nodokļi. Sūtījumu aplikšana ar nodokļiem ir iespējama valstīs ārpus ES. Lai noskaidrotu iespējamu nodokļu apmēru, pirms pirkuma veikšanas konsultējies ar saņēmēja valsts muitu. Mūsu rīcībā nav informācijas par nodokļu apmēru un samaksas kārtību citās valstīs.

Sūtījuma saņēmējs ir atbildīgs par visu ar sūtījumu saistīto nodokļu nomaksu, kā arī visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanu muitošanas procedūru veikšanai.

Komersantiem, kas ir reģistrēti PVN maksātāji citā Eiropas Savienības valstī, ir iespējams iegādāties preces bez PVN. Šajā gadījumā ārvalstu komersants ir atbildīgs par nodokļu nomaksu saskaņā ar saņēmēja valsts likumiem.

Sīkdatnes

Sīkdatnes jeb sīkfaili ir mazi teksta faili, kurus jūsu datorā izvieto jūsu apmeklētās tīmekļa vietnes. Tīmekļa vietnes izmanto sīkfailus, lai palīdzētu lietotājiem efektīvi navigēt un veikt noteiktas funkcijas. Sīkfailus, kas nepieciešami, lai tīmekļa vietne darbotos pareizi, ir atļauts iestatīt bez jūsu atļaujas. Visi pārējie sīkfaili jāapstiprina pirms iestatīšanas pārlūkprogrammā.

Strikti nepieciešamie. Strikti nepieciešamie sīkfaili ļauj nodrošināt tīmekļa vietnes funkcionalitāti, piemēram, lietotāja pieteikšanos un konta pārvaldību. Tīmekļa vietni nav iespējams pareizi lietot bez strikti nepieciešamajiem sīkfailiem.

Veiktspējas. Veiktspējas sīkfaili (piem., analīzes sīkfaili) tiek izmantoti, lai redzētu, kā apmeklētāji lieto tīmekļa vietni. Šos sīkfailus nevar izmantot, lai tieši identificētu noteiktu apmeklētāju.

Mērķa. Mērķa sīkfaili tiek izmantoti, lai identificētu apmeklētājus dažādās tīmekļa vietnēs, piem., satura partnerus, reklāmkarogu tīklus. Uzņēmumi var izmantot šos sīkfailus, lai izveidotu apmeklētāju interešu profilu vai rādītu atbilstošas reklāmas citās tīmekļa vietnēs.

Drošība

Mums ir svarīga jūsu informācijas drošība. luckybet.info izmanto dažādus drošības pasākumus, lai novērstu jūsu sniegtās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu, nozaudēšanu vai izmainīšanu. Tomēr, ņemot vērā, ka mēs nevaram garantēt jūsu sniegtās informācijas drošību, jums ir jāizmanto mūsu serviss uz savu risku.

"Luckybet" SIA nav atbildīga par trešo personu pārvaldīto tīmekļa vietņu darbību vai jūsu mijiedarbību ar tām. Atstājot šo tīmekļa vietni, mēs iesakām pārskatīt citu tīmekļa vietņu, ar kurām mijiedarbojaties, privātuma nosacījumus un noteikt to adekvātumu.

Saziņai

Par jebkādiem jautājumiem var sazināties ar mums, izmantojot šos saziņas veidus:

Uzņēmums: "Luckybet" SIA
Adrese: Rīga, Zvejnieku iela 1 k-14, LV-1048
E-pasts: luckybetshopinfo@gmail.com
Mājaslapa: luckybet.info